Algemene spelvoorwaarden promotioneel kansspel

Januari 2022

 


ALGEMENE SPELVOORWAARDEN – “Amsterplan Loterij”

 

Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RN Vastgoed B.V., tevens handelend onder de naam Amsterplan, statutair gevestigd te Sint Maartensvlotbrug, gemeente Schagen, kantoorhoudende te (1945 AC) Beverwijk aan de Laan der Nederlanden 110 (“RN Vastgoed”), organiseert ter promotie van haar diensten en organisatie een promotioneel kansspel in de vorm van een loterij (het “spel”), waarbij een deelnemer een kavel grond van 100 m² (hoofdprijs) of een teamloyalty event (troostprijs) kan winnen. Door deelname aan het spel aanvaardt de deelnemer deze spelvoorwaarden, alsmede de algemene verkoopvoorwaarden van RN Vastgoed. Op verzoek van een deelnemer zullen deze voorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld.

 

Deelname en deelnemers

Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van een ouder te hebben verkregen voor deelname aan het
spel. Voor deelname van het spel is evenwel een minimumleeftijd van 18 jaar vereist. Per persoon kan men slechts één keer deelnemen aan het spel.

 

Deelname kan tot 30 april 2022, aldus 5 dagen vóór de eenmalige trekking van 5 mei 2022 plaatsvinden door het
afronden van de virtuele tour op de website van Amsterplan (https://amsterplan.nl/).  Alleen afgeronde virtuele tours t/m 30 april 2022 zijn geldig voor deelname. Alle afgeronde virtuele tours ná 30 april 2022 zullen niet worden meegenomen in de trekking.

 

Deelnemers die in aanmerking komen voor deelname zijn ondernemers, beleggers en/of spaarders die het afgelopen
jaar zijn benaderd door Amsterplan en een brochure/leaflet of een (verouderde) virtuele rondleiding van Amsterplan hebben afgerond. De deelnemers die in aanmerking komen om deel te nemen aan het spel krijgen een e-mail waarin het spel wordt aangekondigd. In deze e-mail bevindt zich het lot. Via de e-mail kunnen deelnemers zich aanmelden om daadwerkelijk deel te nemen aan het spel. Potentiele deelnemers worden vervolgens telefonisch benaderd om het spel telefonisch toegelicht te krijgen en om daaropvolgend (eventueel) een afspraak in te plannen voor de virtuele rondleiding. Het lot wordt geactiveerd nadat de deelnemer de virtuele rondleiding heeft afgerond. De activatie wordt bevestigd via een e-mail aan de deelnemer.

 

Uitsluiting

RN Vastgoed heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van het spel indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij reeds nu voor alsdan uitdrukkelijk afstand van enig recht om uitreiking van enige prijs te vorderen.

 

Deelnamekosten

Aan het spel zijn geen kosten verbonden.

 

Prijzen

Deelnemers maken kans op de volgende prijzen: een kavel grond van 100 m² (hoofdprijs, 1x te vergeven) of een teamloyalty event (troostprijs, 3x te vergeven). De specifieke kavel grond wordt door RN Vastgoed uitgekozen. De prijzen worden door RN Vastgoed ter beschikking gesteld conform de status waarin deze op dat moment verkeren. RN Vastgoed is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of overdraagbaar. RN Vastgoed behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijzen andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijzen uit te reiken.

 

Toekenning prijzen

Er vindt op 6 mei 2022, onder toezicht van een notaris, eenmalig een trekking plaats onder de deelnemers die hebben meegedaan aan het spel. De prijswinnaars zullen uiterlijk 9 mei 2022 op de hoogte worden gesteld. Dit zal plaatsvinden per post, per e-mail of per telefoon op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. Indien de prijs niet binnen twee weken is geclaimd, verliest de winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van RN Vastgoed.

 

Wijzigingen

RN Vastgoed behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden (de organisatie van) het spel stop te zetten of het spel en/of deze algemene spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van wijziging van de voorwaarden zal RN Vastgoed zo snel mogelijk een herziene versie van de voorwaarden op de website van Amsterplan plaatsen onder
vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins communiceren. RN Vastgoed ziet erop toe dat de voorwaarden niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

 

Indien één of meer bepalingen van deze spelvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tast dat de geldigheid van andere bepalingen niet aan. Daarnaast zal RN Vastgoed een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

 

Privacy

RN Vastgoed gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van het spel en de uitreiking van de prijs en gaat akkoord met het privacybeleid van RN Vastgoed.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die RN Vastgoed aan de organisatie van het spel besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, of spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door RN Vastgoed openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen RN Vastgoed niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor RN Vastgoed in het leven roepen. RN Vastgoed is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) het spel. RN Vastgoed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan het spel maakt.

 

Gewezen wordt op de algemene disclaimer, die via https://rnvastgoed.nl/disclaimer/ te raadplegen is.

 

Kansspelbelasting

RN Vastgoed zal de eventueel ter zake de prijzen verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

 

Klachten

Eventuele klachten over deze algemene spelvoorwaarden en/of hetgeen hieruit voortvloeit, kunnen, op straffe van verval, binnen vier weken na het einde van het spel worden ingediend. Een eventuele klacht dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij RN Vastgoed door een e-mail te sturen naar Jeroen@Amsterplan.nl o.v.v. “Amsterplan Loterij”. RN Vastgoed zal zich naar haar beste kunnen inspannen om een klacht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

 

Recht

Op het spel is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Noord-Holland is exclusief bevoegd om van eventuele geschillen voortvloeiend uit deelname aan het spel kennis te nemen. RN Vastgoed handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.